अथ देव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम् ॥

अथ देव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम् ॥ Devi Aparadh Kshamapan Stotra. न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं

Read more

अथ श्री देव्याः कवचम् ।। Ath Shri Devyah Kavacham.

अथ श्री देव्याः कवचम् ।। Ath Shri Devi Kavacham. अथ विनियोग:- ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, चामुण्डा देवता,

Read more