अथ श्री सूर्य अष्टोत्तरशत नामावलिः ।।

अथ श्री सूर्य अष्टोत्तरशत नामावलिः ।। Surya Ashtottarshata Namavali. अथ सूर्य बीज मन्त्र – ॐ ह्राँ ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय

Read more

अथ श्रीबुध अष्टोत्तर शतनाम नामावली ॥

अथ श्रीबुध अष्टोत्तर शतनाम नामावली ॥ Budha Graha Ashtottarashata Namavalih. बुध बीज मन्त्र – ॐ ब्राँ ब्रीं ब्रौं सः बुधाय

Read more

अथ श्री बुधस्तोत्रम् ।।

अथ श्री बुधस्तोत्रम् ।। Budha Graha Stotram. अथ विनियोगः – अस्य श्रीबुधस्तोत्रमहामन्त्रस्य वसिष्ठ ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । बुधो देवता ।

Read more

अथ श्री बुध ग्रह कवचम् ।।

अथ श्री बुध ग्रह कवचम् ।। Budha Graha kavacham. श्रीगणेशाय नमः – अस्य श्रीबुधकवचस्तोत्रमन्त्रस्य कश्यप ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, बुधो देवता,

Read more

अथ श्री अङ्गारक स्तोत्रम् ।।

अथ श्री अङ्गारक स्तोत्रम् ।। Angaraka Stotram. अस्य श्री अङ्गारकस्तोत्रस्य । विरूपाङ्गिरस ऋषिः । अग्निर्देवता । गायत्री छन्दः । भौमप्रीत्यर्थं

Read more

अथ ऋणमोचक श्री मङ्गल स्तोत्रम् ।।

अथ ऋणमोचक श्री मङ्गल स्तोत्रम् ।। Rinamochak Mangal Stotram. मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः । स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः ॥१॥ लोहितो लोहिताक्षश्च

Read more

अथ ऋणमोचन श्री अङ्गारक स्तोत्रम् ।।

अथ ऋणमोचन श्री अङ्गारक स्तोत्रम् ।। Rinmochan Angaraka stotram. ।। श्रीरस्तु ।। श्रीपरमात्मने नमः ।। अथ ऋणग्रस्तस्य ऋणविमोचनार्थं अङ्गारकस्तोत्रम् ।

Read more

अथ श्री मंगल देवता अष्टोत्तरशत नामावलिः ॥

अथ श्री मंगल देवता अष्टोत्तरशत नामावलिः ॥ Mangal Ashtottarshat Namavali:. मङ्गल बीज मन्त्र – ॐ क्राँ क्रीं क्रौं सः भौमाय

Read more

अथ श्रीचन्द्र कवचम् ॥

अथ श्रीचन्द्र कवचम् ॥ Shri Chandra Kavacham. अथ विनियोगः – अस्य श्रीचन्द्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य गौतम् ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः, श्रीचन्द्रो देवता, चन्द्रप्रीत्यर्थं

Read more

अथ श्री चन्द्रमा अष्टाविंशति नाम स्तोत्रम् ।।

अथ श्री चन्द्रमा अष्टाविंशति नाम स्तोत्रम् ।। Chandrama Ashtavinshati Nama Stotram. अथ विनियोगः ।। अस्य श्रीचन्द्राष्टाविंशतिनामस्तोत्रस्य गौतम ऋषिः, सोमो देवता,

Read more