अथ श्री चन्द्रमा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ।।

0
996
Aaj ka Panchang 24 July 2019
Aaj ka Panchang 24 July 2019

मित्रों, अगर आपकी कुण्डली में चन्द्रमा दूषित हो तो चन्द्र दोष की निवृत्ति के लिये श्रीचन्द्रमा अष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रम् का पाठ करने से दोष की निवृत्ति हो जाती है.

अथ श्री चन्द्रमा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ।। Chandra Ashtottarshat Name Stotram.

चन्द्र बीज मन्त्र – ॐ श्राँ श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः ॥

श्रीमान् शशधरश्चन्द्रो ताराधीशो निशाकरः ।
सुधानिधिः सदाराध्यः सत्पतिः साधुपूजितः ॥१॥

जितेन्द्रियो जगद्योनिः ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकः ।
विकर्तनानुजो वीरो विश्वेशो विदुषाम्पतिः ॥२॥

दोषाकरो दुष्टदूरः पुष्टिमान् शिष्टपालकः ।
अष्टमूर्तिप्रियोऽनन्त कष्टदारुकुठारकः ॥३॥

स्वप्रकाशः प्रकाशात्मा द्युचरो देवभोजनः ।
कळाधरः कालहेतुः कामकृत्कामदायकः ॥४॥

मृत्युसंहारकोऽमर्त्यो नित्यानुष्ठानदायकः ।
क्षपाकरः क्षीणपापः क्षयवृद्धिसमन्वितः ॥५॥

जैवातृकः शुची शुभ्रो जयी जयफलप्रदः ।
सुधामयस्सुरस्वामी भक्तानामिष्टदायकः ॥६॥
Chandra Ashtottarshat Name Stotram
भुक्तिदो मुक्तिदो भद्रो भक्तदारिद्र्यभञ्जकः । (अथवा) भञ्जनः
सामगानप्रियः सर्वरक्षकः सागरोद्भवः ॥७॥

भयान्तकृत् भक्तिगम्यो भवबन्धविमोचकः ।
जगत्प्रकाशकिरणो जगदानन्दकारणः ॥८॥

निस्सपत्नो निराहारो निर्विकारो निरामयः ।
भूच्छायाऽऽच्छादितो भव्यो भुवनप्रतिपालकः ॥९॥

सकलार्तिहरः सौम्यजनकः साधुवन्दितः ।
सर्वागमज्ञः सर्वज्ञो सनकादिमुनिस्तुतः ॥१०॥

सितच्छत्रध्वजोपेतः सीतांगो सीतभूषणः ।
(अथवा) षीतांगो षीतभूषणः (अथवा) पीतांगो पीतभूषणः
श्वेतमाल्याम्बरधरः श्वेतगन्धानुलेपनः ॥११॥

दशाश्वरथसंरूढो दण्डपाणिः धनुर्धरः ।
कुन्दपुष्पोज्ज्वलाकारो नयनाब्जसमुद्भवः ॥१२॥

आत्रेयगोत्रजोऽत्यन्तविनयः प्रियदायकः ।
करुणारससम्पूर्णः कर्कटप्रभुरव्ययः ॥१३॥
Chandra Ashtottarshat Name Stotram
चतुरश्रासनारूढश्चतुरो दिव्यवाहनः ।
विवस्वन्मण्डलाग्नेयवासो वसुसमृद्धिदः ॥१४॥

महेश्वरःप्रियो दान्त्यो मेरुगोत्रप्रदक्षिणः ।
ग्रहमण्डलमध्यस्थो ग्रसितार्को ग्रहाधिपः ॥१५॥

द्विजराजो द्युतिलको द्विभुजो द्विजपूजितः ।
औदुम्बरनगावास उदारो रोहिणीपतिः ॥१६॥

नित्योदयो मुनिस्तुत्यो नित्यानन्दफलप्रदः ।
सकलाह्लादनकरो फलाशसमिधप्रियः ॥१७॥

एवं नक्षत्रनाथस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here