अथ श्री देव्याः कवचम् ।। Ath Shri Devyah Kavacham.

अथ श्री देव्याः कवचम् ।। Ath Shri Devi Kavacham. अथ विनियोग:- ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, चामुण्डा देवता,

Read more