अथ श्रीकुमारी कवचम् ।। (रुद्रयामल उत्तर तन्त्र अन्तर्गतम्).

अथ श्रीकुमारी कवचम् ।। (रुद्रयामल उत्तर तन्त्र अन्तर्गतम्). Kumari Kavacham from Rudrayamala uttar tantra. आनन्दभैरव उवाच — अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कुमारीकवचं

Read more