अथ श्री नवग्रह कवचम् ।।

अथ श्री नवग्रह कवचम् ।। Navgraha Kavcham. ब्रह्मोवाच:- शिरो मे पातु मार्ताण्डो कपालं रोहिणीपतिः | मुखमङ्गारकः पातु कण्ठश्च शशिनन्दनः | बुद्धिं

Read more