अथ श्री चण्डिका अष्टकम् ।।

अथ श्री चण्डिका अष्टकम् ।। Shri Chandika Ashtakam. सहस्रचन्द्रनित्दकातिकान्त-चन्द्रिकाचयै- दिशोऽभिपूरयद् विदूरयद् दुराग्रहं कलेः । कृतामलाऽवलाकलेवरं वरं भजामहे महेशमानसाश्रयन्वहो महो महोदयम्

Read more