अथ श्रीविष्णु सहस्त्रनामावलिः ।।

0
922
Panchang 06 January 2020

अथ  श्रीविष्णु सहस्त्रनामावलिः ।। #Vishnu Sahasra Namavalih.

१. ॐ विश्वस्मै नमः । २.ॐ विष्णवे नमः । ३. ॐ वषट्‍काराय नमः । ४. ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः । ५. ॐ भूतकृते नमः । ६. ॐ भूतभृते नमः । ७. ॐ भावाय नमः । ८. ॐ भूतात्मने नमः । ९. ॐ भूतभावनाय नमः । १०. ॐ पूतात्मने नमः । ११. ॐ परमात्मने नमः । १२. ॐ मुक्तानां परमायै गतये नमः । १३. ॐ अव्ययाय नमः । १४. ॐ पुरुषाय नमः । १५. ॐ साक्षिणे नमः । १६. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः । १७. ॐ अक्षराय नमः । १८. ॐ योगाय नमः । १९. ॐ योगिविदां नेत्रे नमः । २०. ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः । २१. ॐ नारसिंहवपुषे नमः । २२. ॐ श्रीमते नमः । २३. ॐ केशवाय नमः । २४. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः । २५. ॐ सर्वस्मै नमः । २६. ॐ शर्वाय नमः । २७. ॐ शिवाय नमः । २८. ॐ स्थाणवे नमः । २९. ॐ भूतादये नमः । ३०. ॐ निधयेऽव्ययाय नमः । ३१. ॐ सम्भावनाय नमः । ३३. ॐ भर्त्रे नमः । ३४. ॐ प्रभवाय नमः । ३५. ॐ प्रभवे नमः । ३६. ॐ ईश्वराय नमः । ३७. ॐ स्वयम्भुवे नमः । ३८. ॐ शम्भवे नमः । ३९. ॐ आदित्याय नमः । ४०. ॐ पुष्कराक्षाय नमः । ४१. ॐ महास्वनाय नमः । ४२. ॐ अनादिनिधनाय नमः । ४३. ॐ धात्रे नमः । ४४. ॐ विधात्रे नमः । ४५. ॐ धातवे उत्तमाय नमः । ४६. ॐ अप्रमेयाय नमः । ४७. ॐ ह्रषीकेशाय नमः । ४८. ॐ पद्मनाभाय नमः । ४९. ॐ अमरप्रभवे नमः । ५०. ॐ विश्वकर्मणे नमः ।।

५१. ॐ मनवे नमः । ५२. ॐ त्वष्टे नमः । ५३. ॐ स्थविष्ठाय नमः । ५४. ॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः । ५५. ॐ अग्राह्याय नमः । ५६. ॐ शाश्वताय नमः । ५७. ॐ कृष्णाय नमः । ५८. ॐ लोहिताक्षयाय नमः । ५९. ॐ प्रतर्दनाय नमः । ६०. ॐ प्रभूताय नमः । ६१. ॐ त्रिककुब्धाम्ने नमः । ६२. ॐ पवित्राय नमः । ६३. ॐ मङ्गलपराय नमः । ६४. ॐ ईशानाय नमः । ६५. ॐ प्राणदाय नमः । ६६. ॐ प्राणाय नमः । ६७. ॐ ज्येष्ठाय नमः । ६८. ॐ श्रेष्ठाय नमः । ६९. ॐ प्रजापतये नमः । ७०. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः । ७१. ॐ भूगर्भाय नमः । ७२. ॐ माधवाय नमः । ७३. ॐ मधुसूदनाय नमः । ७४. ॐ ईश्वराय नमः । ७५. ॐ विक्रमिणे नमः । ७६. ॐ धन्विने नमः । ७७. ॐ मेधाविने नमः । ७८. ॐ विक्रमाय नमः । ७९. ॐ क्रमाय नमः । ८०. ॐ अनुत्तमाय नमः । ८१. ॐ दुराधर्षाय नमः । ८२. ॐ कृतज्ञाय नमः । ८३. ॐ कृतये नमः । ८४. ॐ आत्मवते नमः । ८५. ॐ सुरेशाय नमः । ८६. ॐ शरणाय नमः । ८७. ॐ शर्मणे नमः । ८८. ॐ विश्वरेतसे नमः । ८९. ॐ प्रजाभवाय नमः । ९०. ॐ अह्ने नमः । ९१. ॐ संवत्सराय नमः । ९२. ॐ व्यालाय नमः । ९३. ॐ प्रत्ययाय नमः । ९४. ॐ सर्वदर्शनाय नमः । ९५. ॐ अजाय नमः । ९६. ॐ सर्वेश्वराय नमः । ९७. ॐ सिद्धाय नमः । ९८. ॐ सिद्धये नमः । ९९. ॐ सर्वादये नमः । १००. ॐ अच्युताय नमः ।। #Vishnu Sahasranamavalih.

१०१. ॐ वृषाकपये नमः । १०२. ॐ अमेयात्मने नमः । १०३. ॐ सर्वयोगविनिःसृताय नमः । १०४. ॐ वसवे नमः । १०५. ॐ वसुमनसे नमः । १०६. ॐ सत्याय नमः । १०७. ॐ समात्मने नमः । १०८. ॐ असम्मिताय नमः । १०९. ॐ समाय नमः । ११०. ॐ अमोघाय नमः । १११. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः । ११२. ॐ वृषकर्मणे नमः । ११३. ॐ वृषाकतये नमः । ११४. ॐ रुद्राय नमः । ११५. ॐ बहुशिरसे नमः । ११६. ॐ बभ्रवे नमः । ११७. ॐ विश्वयोनये नमः । ११८. ॐ शुचिश्रवसे नमः । ११९. ॐ अमृताय नमः । १२०. ॐ शाश्वतस्थाणवे नमः । १२१. ॐ वरारोहाय नमः । १२२. ॐ महातपसे नमः । १२३. ॐ सर्वगाय नमः । १२४. ॐ सर्वविद्भानवे नमः । १२५. ॐ विष्वक्सेनाय नमः । १२६. ॐ जनार्दनाय नमः । १२७. ॐ वेदाय नमः । १२८. ॐ वेदविदे नमः । १२९. ॐ अव्यङ्गाय नमः । १३०. ॐ वेदाङ्गाय नमः । १३१. ॐ वेदविदे नमः । १३२. ॐ कवये नमः । १३३. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः । १३४. ॐ सुराध्यक्षाय नमः । १३५. ॐ धर्माध्यक्षाय नमः । १३६. ॐ कृताकृताय नमः । १३७. ॐ चतुरात्मने नमः । १३८. ॐ चतुर्व्यूहाय नमः । १३९. ॐ चतुर्दंष्ट्राय नमः । १४०. ॐ चतुर्भुजाय नमः । १४१. ॐ भ्राजिष्णवे नमः । १४२. ॐ भोजनाय नमः । १४३. ॐ भोक्त्रे नमः । १४४. ॐ सहिष्णवे नमः । १४५. ॐ जगदादिजाय नमः । १४६. ॐ अनघाय नमः । १४७. ॐ विजयाय नमः । १४८. ॐ जेत्रे नमः । १४९. ॐ विश्वयोनये नमः । १५०. ॐ पुनर्वसवे नमः ।।

१५१. ॐ उपेन्द्राय नमः । १५२. ॐ वामनाय नमः । १५३. ॐ प्रांशवे नमः । १५४. ॐ अमोघाय नमः । १५५. ॐ शुचये नमः । १५६. ॐ ऊर्जिताय नमः । १५७. ॐ अतीन्द्राय नमः । १५८. ॐ संग्रहाय नमः । १५९. ॐ सर्गाय नमः । १६०. ॐ धृतात्मने नमः । १६१. ॐ नियमाय नमः । १६२. ॐ यमाय नमः । १६३. ॐ वेद्याय नमः । १६४. ॐ वैद्याय नमः । १६५. ॐ सदायोगिने नमः । १६६. ॐ वीरघ्ने नमः । १६७. ॐ माधवाय नमः । १६८. ॐ मधवे नमः । १६९. ॐ अतीन्द्रियाय नमः । १७०. ॐ महामायाय नमः । १७१. ॐ महोत्साहाय नमः । १७२. ॐ महाबलाय नमः । १७३. ॐ महाबुद्धये नमः । १७४. ॐ महावीर्याय नमः । १७५. ॐ महाशक्तये नमः । १७६. ॐ महाद्युतये नमः । १७७. ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः । १७८. ॐ श्रीमते नमः । १७९. ॐ अमेयात्मने नमः । १८०. ॐ महाद्रिधृषे नमः । १८१. ॐ महेष्वासाय नमः । १८२. ॐ महीभर्त्रे नमः । १८३. ॐ श्रीनिवासाय नमः । १८४. ॐ सतां गतये नमः । १८५. ॐ अनिरुद्धाय नमः । १८६. ॐ सुरानन्दाय नमः । १८७. ॐ गोविन्दाय नमः । १८८. ॐ गोविदां पतये नमः । १८९. ॐ मरीचये नमः । १९०. ॐ दमनाय नमः । १९१. ॐ हंसाय नमः । १९२. ॐ सुपर्णाय नमः । १९३. ॐ भुजगोत्तमाय नमः । १९४. ॐ हिरण्यनाभाय नमः । १९५. ॐ सुतपसे नमः । १९६. ॐ पद्मनाभाय नमः । १९७. ॐ प्रजापतये नमः । १९८. ॐ अमृत्यवे नमः । १९९. ॐ सर्वदृशे नमः । २००. ॐ सिंहाय नमः ।।

Vishnu Sahasra Namavalih

२०१. ॐ संधात्रे नमः । २०२. ॐ संधिमते नमः । २०३. ॐ स्थिराय नमः । २०४. ॐ अजाय नमः । २०५. ॐ दुर्मर्षणाय नमः । २०६. ॐ शास्त्रे नमः । २०७. ॐ विश्रुतात्मने नमः । २०८. ॐ सुरारिघ्ने नमः । २०९. ॐ गुरवे नमः । २१०. ॐ गुरुतमाय नमः । २११. ॐ धाम्ने नमः । २१२. ॐ सत्याय नमः । २१३. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः । २१४. ॐ निमिषाय नमः । २१५. ॐ अनिमिषाय नमः । २१६. ॐ स्त्रग्विणे नमः । २१७. ॐ वाचस्पतये उदारधिये नमः । २१८. ॐ अग्रण्ये नमः । २१९. ॐ ग्रामण्ये नमः । २२०. ॐ श्रीमते नमः । २२१. ॐ न्यायाय नमः । २२२. ॐ नेत्रे नमः । २२३. ॐ समीरणाय नमः । २२४. ॐ सहस्त्रमूर्ध्ने नमः । २२५. ॐ विश्वात्मने नमः । २२६. ॐ सहस्त्राक्षाय नमः । २२७. ॐ सहस्त्रपदे नमः । २२८. ॐ आवर्तनाय नमः । २२९. ॐ निवृत्तात्मने नमः । २३०. ॐ संवृताय नमः । २३१. ॐ सम्प्रमर्दनाय नमः । २३२. ॐ अहःसंवर्तकाय नमः । २३३. ॐ वह्नये नमः । २३४. ॐ अनिलाय नमः । २३५. ॐ धरणीधराय नमः । २३६. ॐ सुप्रसादाय नमः । २३७. ॐ प्रसन्नात्मने नमः । २३८. ॐ विश्वधृषे नमः । २३९. ॐ विश्वभुजे नमः । २४०. ॐ विभवे नमः । २४१. ॐ सत्कर्त्रे नमः । २४२. ॐ सत्कृताय नमः । २४३. ॐ साधवे नमः । २४४. ॐ जह्नवे नमः । २४५. ॐ नारायणाय नमः । २४६. ॐ नराय नमः । २४७. ॐ असंख्येयाय नमः । २४८. ॐ अप्रमेयात्मने नमः । २४९. ॐ विशिष्टाय नमः । २५०. ॐ शिष्टकृते नमः ।।

२५१. ॐ शुचये नमः । २५२. ॐ सिद्धार्थाय नमः । २५३. ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः । २५४. ॐ सिद्धिदाय नमः । २५५. ॐ सिद्धिसाधनाय नमः । २५६. ॐ वृषाहिने नमः । २५७. ॐ वृषभाय नमः । २५८. ॐ विष्णवे नमः । २५९. ॐ वृषपर्वणे नमः । २६०. ॐ वृषोदराय नमः । २६१. ॐ वर्धनाय नमः । २६२. ॐ वर्धमानाय नमः । २६३. ॐ विविक्ताय नमः । २६४. ॐ श्रुतिसागराय नमः । २६५. ॐ सुभुजाय नमः । २६६. ॐ दुर्धराय नमः । २६७. ॐ वाग्मिने नमः । २६८. ॐ महेन्द्राय नमः । २६९. ॐ वसुदाय नमः । २७०. ॐ वसवे नमः । २७१. ॐ नैकरूपाय नमः । २७२. ॐ बृहद्रूपाय नमः । २७३. ॐ शिपिविष्टाय नमः । २७४. ॐ प्रकाशनाय नमः । २७५. ॐ ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः । २७६. ॐ प्रकाशात्मने नमः । २७७. ॐ प्रतापनाय नमः । २७८. ॐ ऋद्धाय नमः । २७९. ॐ स्पष्टक्षराय नमः । २८०. ॐ मन्त्राय नमः । २८१. ॐ चन्द्रांशवे नमः । २८२. ॐ भास्करद्युतये नमः । २८३. ॐ अमृतांशूद्भवाय नमः । २८४. ॐ भानवे नमः । २८५. ॐ शशबिन्दवे नमः । २८६. ॐ सुरेश्वराय नमः । २८७. ॐ औषधाय नमः । २८८. ॐ जगतः सेतवे नमः । २८९. ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः । २९०. ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः । २९१. ॐ पवनाय नमः । २९२. ॐ पावनाय नमः । २९३. ॐ अनलाय नमः । २९४. ॐ कामघ्ने नमः । २९५. ॐ कामकृते नमः । २९६. ॐ कान्ताय नमः । २९७. ॐ कामाय नमः । २९८. ॐ कामप्रदाय नमः । २९९. ॐ प्रभवे नमः । ३००. ॐ युगादिकृते नमः ।। #Vishnu Sahasranamavalih.

३०१. ॐ युगावर्ताय नमः । ३०२. ॐ नैकमायाय नमः । ३०३. ॐ महाशनाय नमः । ३०४. ॐ अदृश्याय नमः । ३०५. ॐ अव्यक्तरूपाय नमः । ३०६. ॐ सहस्त्रजिते नमः । ३०७. ॐ अनन्तजिते नमः । ३०८. ॐ इष्टाय नमः । ३०९. ॐ अविशिष्टाय नमः । ३१०. ॐ शिष्टेष्टाय नमः । ३११. ॐ शिखण्डिने नमः । ३१२. ॐ नहुषाय नमः । ३१३. ॐ वृषाय नमः । ३१४. ॐ क्रोधघ्ने नमः । ३१५. ॐ क्रोधकृत्कर्त्रे नमः । ३१६. ॐ विश्वबाहवे नमः । ३१७. ॐ महीधराय नमः । ३१८. ॐ अच्युताय नमः । ३१९. ॐ प्रथिताय नमः । ३२०. ॐ प्राणाय नमः । ३२१. ॐ प्राणदाय नमः । ३२२. ॐ वासवानुजाय नमः । ३२३. ॐ अपां निधये नमः । ३२४. ॐ अधिष्ठानाय नमः । ३२५. ॐ अप्रमत्ताय नमः । ३२६. ॐ प्रतिष्ठिताय नमः । ३२७. ॐ स्कन्दाय नमः । ३२८. ॐ स्कन्दधराय नमः । ३२९. ॐ धुर्याय नमः । ३३०. ॐ वरदाय नमः । ३३१. ॐ वायुवाहनाय नमः । ३३२. ॐ वासुदेवाय नमः । ३३३. ॐ बृहद्भानवे नमः । ३३४. ॐ आदिदेवाय नमः । ३३५. ॐ पुरन्दराय नमः । ३३६. ॐ अशोकाय नमः । ३३७. ॐ तारणाय नमः । ३३८ ॐ ताराय नमः । ३३९. ॐ शूराय नमः । ३४०. ॐ शौरये नमः । ३४१. ॐ जनेश्वराय नमः । ३४२. ॐ अनुकूलाय नमः । ३४३. ॐ शतावर्ताय नमः । ३४४. ॐ पद्मिने नमः । ३४५. ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः । ३४६. ॐ पद्मनाभाय नमः । ३४७. ॐ अरविन्दाक्षाय नमः । ३४८. ॐ पद्मगर्भाय नमः । ३४९. ॐ शरीरभृते नमः । ३५०. ॐ महर्द्धये नमः ।।

३५१. ॐ ऋद्धाय नमः । ३५२. ॐ वृद्धात्मने नमः । ३५३. ॐ महाक्षाय नमः । ३५४. ॐ गरुडध्वजाय नमः । ३५५. ॐ अतुलाय नमः । ३५६. ॐ शरभाय नमः । ३५७. ॐ भीमाय नमः । ३५८. ॐ समयज्ञाय नमः । ३५९. ॐ हविर्हरये नमः । ३६०. ॐ सर्वलक्षणलक्षण्याय नमः । ३६१. ॐ लक्ष्मीवते नमः । ३६२. ॐ सिमितञ्जयाय नमः । ३६३. ॐ विक्षराय नमः । ३६४. ॐ रोहिताय नमः । ३६५. ॐ मार्गाय नमः । ३६६. ॐ हेतवे नमः । ३६७. ॐ दामोदराय नमः । ३६८. ॐ सहाय नमः । ३६९. ॐ महीधराय नमः । ३७०. ॐ महाभागाय नमः । ३७१. ॐ वेगवते नमः । ३७२. ॐ अमिताशनाय नमः । ३७३. ॐ उद्भवाय नमः । ३७४. ॐ क्षोभणाय नमः । ३७५. ॐ देवाय नमः । ३७६. ॐ श्रीगर्भाय नमः । ३७७. ॐ परमेश्वराय नमः । ३७८. ॐ करणाय नमः । ३७९. ॐ कारणाय नमः । ३८०. ॐ कर्त्रे नमः । ३८१. ॐ विकर्त्रे नमः । ३८२. ॐ गहनाय नमः । ३८३. ॐ गुहाय नमः । ३८४. ॐ व्यवसायाय नमः । ३८५. ॐ व्यवस्थानाय नमः । ३८६. ॐ संस्थानाय नमः । ३८७. ॐ स्थानदाय नमः । ३८८. ॐ ध्रुवाय नमः । ३८९. ॐ परर्द्धये नमः । ३९०. ॐ परमस्पष्टाय नमः । ३९१. ॐ तुष्टाय नमः । ३९२. ॐ पुष्टाय नमः । ३९३. ॐ शुभेक्षणाय नमः । ३९४. ॐ रामाय नमः । ३९५. ॐ विरामाय नमः । ३९६. ॐ विरजसे नमः । ३९७. ॐ मार्गाय नमः । ३९८. ॐ नेयाय नमः । ३९९. ॐ नयाय नमः । ४००. ॐ अनयाय नमः ।।

Vishnu Sahasra Namavalih

४०१. ॐ वीराय नमः । ४०२. ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः । ४०३. ॐ धर्माय नमः । ४०४. ॐ धर्मविदुत्तमाय नमः । ४०५. ॐ वैकुण्ठाय नमः । ४०६. ॐ पुरुषाय नमः । ४०७. ॐ प्राणाय नमः । ४०८. ॐ प्राणदाय नमः । ४०९. ॐ प्रणवाय नमः । ४१०. ॐ पृथवे नमः । ४११. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः । ४१२. ॐ शत्रुघ्नाय नमः । ४१३. ॐ व्याप्ताय नमः । ४१४. ॐ वायवे नमः । ४१५. ॐ अधोक्षजाय नमः । ४१६. ॐ ऋतवे नमः । ४१७. ॐ सुदर्शनाय नमः । ४१८. ॐ कालाय नमः । ४१९. ॐ परमेष्ठिने नमः । ४२०. ॐ परिग्रहाय नमः । ४२१. ॐ उग्राय नमः । ४२२. ॐ संवत्सराय नमः । ४२३. ॐ दक्षाय नमः । ४२४. ॐ विश्रामाय नमः । ४२५. ॐ विश्वदक्षिणाय नमः । ४२६. ॐ विस्ताराय नमः । ४२७. ॐ स्थावरस्थाणवे नमः । ४२८. ॐ प्रमाणाय नमः । ४२९. ॐ बीजायाव्ययाय नमः । ४३०. ॐ अर्थाय नमः । ४३१. ॐ अनर्थाय नमः । ४३२. ॐ महाकोशाय नमः । ४३३. ॐ महाभोगाय नमः । ४३४. ॐ महाधनाय नमः । ४३५. ॐ अनिर्विण्णाय नमः । ४३६. ॐ स्थविष्ठाय नमः । ४३७. ॐ अभुवे नमः । ४३८. ॐ धर्मयूपाय नमः । ४३९. ॐ महामखाय नमः । ४४०. ॐ नक्षत्रनेमये नमः । ४४१. ॐ नक्षत्रिणे नमः । ४४२. ॐ क्षेमाय नमः । ४४३. ॐ क्षामाय नमः । ४४४. ॐ समीहनाय नमः । ४४५. ॐ यज्ञाय नमः । ४४६. ॐ इज्याय नमः । ४४७. ॐ महेज्याय नमः । ४४८. ॐ क्रतवे नमः । ४४९. ॐ सत्राय नमः । ४५०. ॐ सतां गतये नमः ।। #Vishnu Sahasranamavalih.

४५१. ॐ सर्वदर्शिने नमः । ४५२. ॐ विमुक्तात्मने नमः । ४५३. ॐ सर्वज्ञाय नमः । ४५४. ॐ ज्ञानाय उत्तमाय नमः । ४५५. ॐ सुव्रताय नमः । ४५६. ॐ सुमुखाय नमः । ४५७. ॐ सूक्ष्माय नमः । ४५८. ॐ सुघोषाय नमः । ४५९. ॐ सुखदाय नमः । ४६०. ॐ सुह्रदे नमः । ४६१. ॐ मनोहराय नमः । ४६२. ॐ जितक्रोधाय नमः । ४६३. ॐ वीरबाहवे नमः । ४६४. ॐ विदारणाय नमः । ४६५. ॐ स्वापनाय नमः । ४६६. ॐ स्ववशाय नमः । ४६७. ॐ व्यापिने नमः । ४६८. ॐ नैकात्मने नमः । ४६९. ॐ नैककर्मकृते नमः । ४७०. ॐ वत्सराय नमः । ४७१. ॐ वत्सलाय नमः । ४७२. ॐ वत्सिने नमः । ४७३. ॐ रत्नगर्भाय नमः । ४७४. ॐ धनेश्वराय नमः । ४७५. ॐ धर्मगुपे नमः । ४७६. ॐ धर्मकृते नमः । ४७७. ॐ धर्मिणे नमः । ४७८. ॐ सते नमः । ४७९. ॐ असते नमः । ४८०. ॐ क्षराय नमः । ४८१. ॐ अक्षराय नमः । ४८२. ॐ अविज्ञात्रे नमः । ४८३. ॐ सहस्त्रांशवे नमः । ४८४. ॐ विधात्रे नमः । ४८५. ॐ कृतलक्षणाय नमः । ४८६. ॐ गभस्तिनेमये नमः । ४८७. ॐ सत्त्वस्थाय नमः । ४८८. ॐ सिंहाय नमः । ४८९. ॐ भूतमहेश्वराय नमः । ४९०. ॐ आदिदेवाय नमः । ४९१. ॐ महादेवाय नमः । ४९२. ॐ देवेशाय नमः । ४९३. ॐ देवभृद्‍गुरवे नमः । ४९४. ॐ उत्तरस्मै नमः । ४९५. ॐ गोपतये नमः । ४९६. ॐ गोप्त्रे नमः । ४९७. ॐ ज्ञानगम्याय नमः । ४९८. ॐ पुरातनाय नमः । ४९९. ॐ शरीरभूतभृते नमः । ५००. ॐ भोक्त्रे नमः ।।

५०१. ॐ कपीन्द्राय नमः । ५०२. ॐ भूरिदक्षिणाय नमः । ५०३. ॐ सोमपाय नमः । ५०४. ॐ अमृतपाय नमः । ५०५. ॐ सोमाय नमः । ५०६. ॐ पुरुजिते नमः । ५०७. ॐ पुरुसत्तमाय नमः । ५०८. ॐ विनयाय नमः । ५०९. ॐ जयाय नमः । ५१०. ॐ सत्यसंधाय नमः । ५११. ॐ दाशार्हाय नमः । ५१२. ॐ सात्वतां पत्ये नमः । ५१३. ॐ जीवाय नमः । ५१४. ॐ विनयितासाक्षिणे नमः । ५१५. ॐ मुकुन्दाय नमः । ५१६. ॐ अमितविक्रमाय नमः । ५१७. ॐ अम्भोनिधये नमः । ५१८. ॐ अनन्तात्मने नमः । ५१९. ॐ महोदधिशशाय नमः । ५२०. ॐ अन्तकाय नमः । ५२१. ॐ अजाय नमः । ५२२. ॐ महार्हाय नमः । ५२३. ॐ स्वाभाव्याय नमः । ५२४. ॐ जितमित्राय नमः । ५२५. ॐ प्रमोदनाय नमः । ५२६. ॐ आनन्दाय नमः । ५२७. ॐ नन्दनाय नमः । ५२८. ॐ नन्दाय नमः । ५२९. ॐ सत्यधर्माय नमः । ५३०. ॐ त्रिविक्रमाय नमः । ५३१. ॐ महर्षये कपिलाचार्याय नमः । ५३२. ॐ कृतज्ञाय नमः । ५३३. ॐ मेदिनीपतये नमः । ५३४. ॐ त्रिपदाय नमः । ५३५. ॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः । ५३६. ॐ महाश्रृङ्गाय नमः । ५३७. ॐ कृतान्तकृते नमः । ५३८. ॐ महावराहाय नमः । ५३९. ॐ गोविन्दाय नमः । ५४०. ॐ सुषेणाय नमः । ५४१. ॐ कनकाङ्गदिने नमः । ५४२. ॐ गुह्याय नमः । ५४३. ॐ गम्भीराय नमः । ५४४. ॐ गहनाय नमः । ५४५. ॐ गुप्ताय नमः । ५४६. ॐ चक्रगदाधराय नमः । ५४७. ॐ वेधसे नमः । ५४८. ॐ स्वाङ्गाय नमः । ५४९. ॐ अजिताय नमः । ५५०. ॐ कृष्णाय नमः ।। #Vishnu Sahasranamavalih.

५५१. ॐ दृढाय नमः । ५५२. ॐ सङ्कर्षणायाच्युताय नमः । ५५३. ॐ वरुणाय नमः । ५५४. ॐ वारुणाय नमः । ५५५. ॐ वृक्षाय नमः । ५५६. ॐ पुष्कराक्षाय नमः । ५५७. ॐ महामनसे नमः । ५५८. ॐ भगवते नमः । ५५९. ॐ भगघ्ने नमः । ५६०. ॐ आनन्दिने नमः । ५६१. ॐ वनमालिने नमः । ५६२. ॐ हलायुधाय नमः । ५६३. ॐ आदित्याय नमः । ५६४. ॐ ज्योतिरदित्याय नमः । ५६५. ॐ सहिष्णवे नमः । ५६६. ॐ गतिसत्तमाय नमः । ५६७. ॐ सुधन्वने नमः । ५६८ ॐ खण्डपरशवे नमः । ५६९. ॐ दारुणाय नमः । ५७०. ॐ द्रविणप्रदाय नमः । ५७१. ॐ दिविस्पृशे नमः । ५७२. ॐ सर्वदृग्व्यासाय नमः । ५७३. ॐ वाचस्पतये अयोनिजाय नमः । ५७४. ॐ त्रिसाम्ने नमः । ५७५. ॐ सामगाय नमः । ५७६. ॐ साम्ने नमः । ५७७. ॐ निर्वाणाय नमः । ५७८ ॐ भेषजाय नमः । ५८९ ॐ भिषजे नमः । ५८०. ॐ संन्यासकृते नमः । ५८१. ॐ शमाय नमः । ५८२. ॐ शान्ताय नमः । ५८३. ॐ निष्ठायै नमः । ५८४. ॐ शान्त्यै नमः । ५८५. ॐ परायणाय नमः । ५८६. ॐ शुभाङ्गाय नमः । ५८७. ॐ शान्तिदाय नमः । ५८८. ॐ स्रष्ट्रे नमः । ५८९. ॐ कुमुदाय नमः । ५९०. ॐ कुवलेशयाय नमः । ५९१. ॐ गोहिताय नमः । ५९२. ॐ गोपतये नमः । ५९३. ॐ गोप्त्रे नमः । ५९४.. ॐ वृषभाक्षाय नमः । ५९५. ॐ वृषप्रियाय नमः । ५९६. ॐ अनिवर्तिने नमः । ५९७. ॐ निवृत्तात्मने नमः । ५९८. ॐ संक्षेप्त्रे नमः । ५९९. ॐ क्षेमकृते नमः । ६००. ॐ शिवाय नमः ।। #Vishnu Sahasranamavalih.

Vishnu Sahasranamavalih

६०१. ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः । ६०२. ॐ श्रीवासाय नमः । ६०३. ॐ श्रीपतये नमः । ६०४. ॐ श्रीमतां वराय नमः । ६०५. ॐ श्रीदाय नमः । ६०६. ॐ श्रीशाय नमः । ६०७. ॐ श्रीनिवासाय नमः । ६०८. ॐ श्रीनिधये नमः । ६०९. ॐ श्रीविभावनाय नमः । ६१०. ॐ श्रीधराय नमः । ६११. ॐ श्रीकराय नमः । ६१२. ॐ श्रेयसे नमः । ६१३. ॐ श्रीमते नमः । ६१४. ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः । ६१५. ॐ स्वक्षाय नमः । ६१६. ॐ स्वङ्गाय नमः । ६१७. ॐ शतानन्दाय नमः । ६१८. ॐ नन्दिने नमः । ६१९. ॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः । ६२०. ॐ विजितात्मने नमः । ६२१. ॐ अविधेयात्मने नमः । ६२२. ॐ सत्कीर्तये नमः । ६२३. ॐ छिन्नसंशयाय नमः । ६२४. ॐ उदीर्णाय नमः । ६२५. ॐ सर्वतश्चक्षुषे नमः । ६२६. ॐ अनीशाय नमः । ६२७. ॐ शाश्वतस्थिराय नमः । ६२८. ॐ भूशयाय नमः । ६२९. ॐ भूषणाय नमः । ६३०. ॐ भूतये नमः । ६३१.ॐ विशोकाय नमः । ६३२. ॐ शोकनाशनाय नमः । ६३३. ॐ अर्चिष्मते नमः । ६३४. ॐ अर्चिताय नमः । ६३५. ॐ कुम्भाय नमः । ६३६. ॐ विशुद्धात्मने नमः । ६३७. ॐ विशोधनाय नमः । ६३८. ॐ अनिरुद्धाय नमः । ६३९. ॐ अप्रतिरथाय नमः । ६४०. ॐ प्रद्युम्नाय नमः । ६४१. ॐ अमितविक्रमाय नमः । ६४२. ॐ कालनेमिघ्ने नमः । ६४३. ॐ वीराय नमः । ६४४ ॐ शौरये नमः । ६४५. ॐ शूरजनेश्वराय नमः । ६४६. ॐ त्रिलोकात्मने नमः । ६४७. ॐ त्रिलोकेशाय नमः । ६४८. ॐ केशवाय नमः । ६४९. ॐ केशिघ्ने नमः । ६५०. ॐ हरये नमः ।।

६५१. ॐ कामदेवाय नमः । ६५२. ॐ कामपालाय नमः । ६५३. ॐ कामिने नमः । ६५४. ॐ कान्ताय नमः । ६५५. ॐ कृतागमाय नमः । ६५६. ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः । ६५७. ॐ विष्णवे नमः । ६५८. ॐ वीराय नमः । ६५९. ॐ अनन्ताय नमः । ६६०. ॐ धनंजयाय नमः । ६६१. ॐ ब्रह्मण्याय नमः । ६६२. ॐ ब्रह्मकृते नमः । ६६३. ॐ ब्रह्मणे नमः । ६६४. ॐ ब्रह्मणे नमः । ६६५. ॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः । ६६६. ॐ ब्रह्मविदे नमः । ६६७. ॐ ब्राह्मणाय नमः । ६६८. ॐ ब्रह्मिणे नमः । ६६९. ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः । ६७०. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः । ६७१. ॐ महाक्रमाय नमः । ६७२. ॐ महाकर्मणे नमः । ६७३. ॐ महातेजसे नमः । ६७४. ॐ महोरगाय नमः । ६७५. ॐ महाक्रतवे नमः । ६७६. ॐ महायज्वने नमः । ६७७. ॐ महायज्ञाय नमः । ६७८. ॐ महाहविषे नमः । ६७९. ॐ स्तव्याय नमः । ६८०. ॐ स्तवप्रियाय नमः । ६८१. ॐ स्तोत्राय नमः । ६८२. ॐ स्तुतये नमः । ६८३. ॐ स्तोत्रे नमः । ६८४. ॐ रणप्रियाय नमः । ६८५. ॐ पूर्णाय नमः । ६८६. ॐ पूरयित्रे नमः । ६८७. ॐ पुण्याय नमः । ६८८. ॐ पुण्यकीर्तये नमः । ६८९. ॐ अनामयाय नमः । ६९०. ॐ मनोजवाय नमः । ६९१. ॐ तीर्थंकराय नमः । ६९२. ॐ वसुरेतसे नमः । ६९३. ॐ वसुप्रदाय नमः । ६९४. ॐ वसुप्रदाय नमः । ६९५. ॐ वासुदेवाय नमः । ६९६. ॐ वसवे नमः । ६९७. ॐ वसुमनसे नमः । ६९८. ॐ हविषे नमः । ६९९. ॐ सद्गतये नमः । ७००. ॐ सत्कृतये नमः ।।

७०१. ॐ सत्तायै नमः । ७०२. ॐ सद्भूतये नमः । ७०३. ॐ सत्परायणाय नमः । ७०४. ॐ शूरसेनाय नमः । ७०५. ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः । ७०६. ॐ सन्निवासाय नमः । ७०७. ॐ सुयामुनाय नमः । ७०८. ॐ भूतावासाय नमः । ७०९. ॐ वासुदेवाय नमः । ७१०. ॐ सर्वासुनिलयाय नमः । ७११. ॐ अनलाय नमः । ७१२. ॐ दर्पघ्ने नमः । ७१३. ॐ दर्पदाय नमः । ७१४. ॐ दृप्ताय नमः । ७१५. ॐ दुर्धराय नमः । ७१६. ॐ अपराजिताय नमः । ७१७. ॐ विश्वमूर्तये नमः । ७१८. ॐ महामूर्तये नमः । ७१९. ॐ दीप्तमूर्तये नमः । ७२०. ॐ अमूर्तिमते नमः । ७२१. ॐ अनेकमूर्तये नमः । ७२२. ॐ अव्यक्ताय नमः । ७२३. ॐ शतमूर्तये नमः । ७२४. ॐ शताननाय नमः । ७२५. ॐ एकस्मै नमः । ७२६. ॐ नैकाय नमः । ७२७. ॐ सवाय नमः । ७२८. ॐ काय नमः । ७२९. ॐ कस्मै नमः । ७३०. ॐ यस्मै नमः । ७३१. ॐ तस्मै नमः । ७३२. ॐ पदायानुत्तमाय नमः । ७३३. ॐ लोकबन्धवे नमः । ७३४. ॐ लोकनाथाय नमः । ७३५. ॐ माधवाय नमः । ७३६. ॐ भक्तवत्सलाय नमः । ७३७. ॐ सुवर्णवर्णाय नमः । ७३८. ॐ हेमाङ्गाय नमः । ७३९. ॐ वराङ्गाय नमः । ७४०. ॐ चन्दनाङ्गदिने नमः । ७४१. ॐ वीरघ्ने नमः । ७४२. ॐ विषमाय नमः । ७४३. ॐ शून्याय नमः । ७४४. ॐ घृताशिषे नमः । ७४५. ॐ अचलाय नमः । ७४६. ॐ चलाय नमः । ७४७. ॐ अमानिने नमः । ७४८. ॐ मानदाय नमः । ७४९. ॐ मान्याय नमः । ७५०. ॐ लोकस्वामिने नमः ।। #Vishnu Sahasranamavalih.

७५१. ॐ त्रिलोकधृषे नमः । ७५२. ॐ सुमेधसे नमः । ७५३. ॐ मेधजाय नमः । ७५४. ॐ धन्याय नमः । ७५५. ॐ सत्यमेधसे नमः । ७५६. ॐ धराधराय नमः । ७५७. ॐ तेजोवृषाय नमः । ७५८. ॐ द्युतिधराय नमः । ७५९. ॐ सर्वशस्त्रभृतां वराय नमः । ७६०. ॐ प्रग्रहाय नमः । ७६१. ॐ निग्रहाय नमः । ७६२. ॐ व्यग्राय नमः । ७६३. ॐ नैकश्रृङ्गाय नमः । ७६४. ॐ गदाग्रजाय नमः । ७६५. ॐ चतुर्मूर्तये नमः । ७६६. ॐ चतुर्बाहवे नमः । ७६७. ॐ चतुर्व्यूहाय नमः । ७६८. ॐ चतुर्गतये नमः । ७६९. ॐ चतुरात्मने नमः । ७७० ॐ चतुर्भावाय नमः । ७७१. ॐ चतुर्वेदविदे नमः । ७७२. ॐ एकपदे नमः । ७७३. ॐ समावर्ताय नमः । ७७४. ॐ अनिवृत्तात्मने नमः । ७७५. ॐ दुर्जयाय नमः । ७७६. ॐ दुरितक्रमाय नमः । ७७७. ॐ दुर्लभाय नमः । ७७८. ॐ दुर्गमाय नमः । ७७९. ॐ दुर्गाय नमः । ७८०. ॐ दुरावासाय नमः । ७८१. ॐ दुरारिघ्ने नमः । ७८२. ॐ शुभाङ्गाय नमः । ७८३. ॐ लोकसारङ्गाय नमः । ७८४. ॐ सुतन्तवे नमः । ७८५. ॐ तन्तुवर्धनाय नमः । ७८६. ॐ इन्द्रकर्मणे नमः । ७८७. ॐ महाकर्मणे नमः । ७८८. ॐ कृतकर्मणे नमः । ७८९. ॐ कृतागमाय नमः । ७९०. ॐ उद्भवाय नमः । ७९१. ॐ सुन्दराय नमः । ७९२. ॐ सुन्दाय नमः । ७९३. ॐ रत्ननाभाय नमः । ७९४. ॐ सुलोचनाय नमः । ७९५. ॐ अर्काय नमः । ७९६. ॐ  वाजसनाय नमः । ७९७. ॐ श्रृङ्गिणे नमः । ७९८. ॐ जयन्ताय नमः । ७९९. ॐ सर्वविज्जयिने नमः । ८००. ॐ सुवर्णबिन्दवे नमः ।।

Vishnu Sahasranamavalih

८०१. ॐ अक्षोभ्याय नमः । ८०२. ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः । ८०३. ॐ महाह्रदाय नमः । ८०४. ॐ महागर्ताय नमः । ८०५. ॐ महाभूताय नमः । ८०६. ॐ महानिधये नमः । ८०७. ॐ कुमुदाय नमः । ८०८. ॐ कुन्दराय नमः । ८०९. ॐ कुन्दाय नमः । ८१०. ॐ पर्जन्याय नमः । ८११. ॐ पावनाय नमः । ८१२. ॐ अनिलाय नमः । ८१३. ॐ अमृताशाय नमः । ८१४. ॐ अमृतवपुषे नमः । ८१५. ॐ सर्वज्ञाय नमः । ८१६. ॐ सर्वतोमुखाय नमः । ८१७. ॐ सुलभाय नमः । ८१८. ॐ सुव्रताय नमः । ८१९. ॐ सिद्धाय नमः । ८२०. ॐ शत्रुजिते नमः । ८२१. ॐ शत्रुतापनाय नमः । ८२२. ॐ न्यग्रोधाय नमः । ८२३. ॐ उदुम्बराय नमः । ८२४. ॐ अश्वत्थाय नमः । ८२५. ॐ चाणूरन्ध्रनिषूदनाय नमः । ८२६. ॐ सहस्त्रार्चिषे नमः । ८२७. ॐ सप्तजिह्वाय नमः । ८२८. ॐ सप्तैधसे नमः । ८२९. ॐ सप्तवाहनाय नमः । ८३०. ॐ अमूर्तये नमः । ८३१. ॐ अनघाय नमः । ८३२. ॐ अचिन्त्याय नमः । ८३३. ॐ भयकृते नमः । ८३४. ॐ भयनाशनाय नमः । ८३५. ॐ अणवे नमः । ८३६. ॐ बृहते नमः । ८३७. ॐ कृशाय नमः । ८३८. ॐ स्थूलाय नमः । ८३९. ॐ गुणभृते नमः । ८४०. ॐ निर्गुणाय नमः । ८४१. ॐ महते नमः । ८४२. ॐ अधृताय नमः । ८४३. ॐ स्वधृताय नमः । ८४४. ॐ स्वास्याय नमः । ८४५. ॐ प्राग्वंशाय नमः । ८४६. ॐ वंशवर्धनाय नमः । ८४७. ॐ भारभृते नमः । ८४८. ॐ कथिताय नमः । ८४९. ॐ योगिने नमः । ८५०. ॐ योगीशाय नमः ।।

८५१. ॐ सर्वकामदाय नमः । ८५२. ॐ आश्रमाय नमः । ८५३. ॐ श्रमणाय नमः । ८५४. ॐ क्षामाय नमः । ८५५. ॐ सुपर्णाय नमः । ८५६. ॐ वायुवाहनाय नमः । ८५७. ॐ धनुर्धराय नमः । ८५८. ॐ धनुर्वेदाय नमः । ८५९. ॐ दण्डाय नमः । ८६०. ॐ दमयित्रे नमः । ८६१. ॐ दमाय नमः । ८६२. ॐ अपराजिताय नमः । ८६३. ॐ सर्वसहाय नमः । ८६४. ॐ नियन्त्रे नमः । ८६५. ॐ अनियमाय नमः । ८६६. ॐ अयमाय नमः । ८६७. ॐ सत्त्ववते नमः । ८६८. ॐ सात्त्विकाय नमः । ८६९. ॐ सत्याय नमः । ८७०. ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः । ८७१. ॐ अभिप्रायाय नमः । ८७२. ॐ प्रियार्हाय नमः । ८७३. ॐ अर्हाय नमः । ८७४. ॐ प्रियकृते नमः । ८७५. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः । ८७६. ॐ विहायसगतये नमः । ८७७. ॐ ज्योतिषे नमः । ८७८. ॐ सुरुचये नमः । ८७९. ॐ हुतभुजे नमः । ८८०. ॐ विभवे नमः । ८८१. ॐ रवये नमः । ८८२. ॐ विरोचनाय नमः । ८८३. ॐ सूर्याय नमः । ८८४. ॐ सवित्रे नमः । ८८५. ॐ रविलोचनाय नमः । ८८६. ॐ अनन्ताय नमः । ८८७. ॐ हुतभुजे नमः । ८८८. ॐ भोक्त्रे नमः । ८८९. ॐ सुखदाय नमः । ८९०. ॐ नैकजाय नमः । ८९१. ॐ अग्रजाय नमः । ८९२. ॐ अनिर्विण्णाय नमः । ८९३. ॐ सदामर्षिणे नमः । ८९४. ॐ लोकाधिष्ठानाय नमः । ८९५. ॐ अद्भुताय नमः । ८९६. ॐ सनाते नमः । ८९७. ॐ सनातनतमाय नमः । ८९८. ॐ कपिलाय नमः । ८९९. ॐ कपये नमः । ९००. ॐ अव्ययाय नमः ।।

९०१. ॐ स्वस्तिदाय नमः । ९०२. ॐ स्वस्तिकृते नमः । ९०३. ॐ स्वस्तये नमः । ९०४. ॐ स्वस्तिभुजे नमः । ९०५. ॐ स्वस्तिदक्षिणाय नमः । ९०६. ॐ अरौद्राय नमः । ९०७. ॐ कुण्डलिने नमः । ९०८. ॐ चक्रिणे नमः । ९०९. ॐ विक्रमिणे नमः । ९१०. ॐ ऊर्जितशासनाय नमः । ९११. ॐ शब्दातिगाय नमः । ९१२. ॐ शब्दसहाय नमः । ९१३. ॐ शिशिराय नमः । ९१४. ॐ शर्वरीकराय नमः । ९१५. ॐ अक्रूराय नमः । ९१६. ॐ पेशलाय नमः । ९१७. ॐ दक्षाय नमः । ९१८. ॐ दक्षिणस्यै नमः । ९१९. ॐ क्षमिणां वराय नमः । ९२०. ॐ विद्वत्तमाय नमः । ९२१. ॐ वीतभयाय नमः । ९२२. ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः । ९२३. ॐ उत्तारणाय नमः । ९२४. ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः । ९२५. ॐ पुण्याय नमः । ९२६. ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः । ९२७. ॐ वीरघ्ने नमः । ९२८. ॐ रक्षणाय नमः । ९२९. ॐ सद्भ्यो नमः । ९३०. ॐ जीवनाय नमः । ९३१. ॐ पर्यवस्थिताय नमः । ९३२. ॐ अनन्तरूपाय नमः । ९३३. ॐ अनन्तश्रिये नमः । ९३४. ॐ जितमन्यवे नमः । ९३५. ॐ भयापहाय नमः । ९३६. ॐ चतुरस्त्राय नमः । ९३७. ॐ गभीरात्मने नमः । ९३८. ॐ विदिशाय नमः । ९३९. ॐ व्यादिशाय नमः । ९४०. ॐ दिशाय नमः । ९४१. ॐ अनादये नमः । ९४२. ॐ भूर्भुवे नमः । ९४३. ॐ लक्ष्म्यै नमः । ९४४. ॐ सुवीराय नमः । ९४५. ॐ रुचिराङ्गदाय नमः । ९४६. ॐ जननाय नमः । ९४७. ॐ जनजन्मादये नमः । ९४८. ॐ भीमाय नमः । ९४९. ॐ भीमपराक्रमाय नमः । ९५०. ॐ आधारनिलयाय नमः ।। #Vishnu Sahasranamavalih.

९५१. ॐ अधात्रे नमः । ९५२. ॐ पुष्पहासाय नमः । ९५३. ॐ प्रजागराय नमः । ९५४. ॐ ऊर्ध्वगाय नमः । ९५५. ॐ सत्पथाचाराय नमः । ९५६. ॐ प्राणदाय नमः । ९५७. ॐ प्रणवाय नमः । ९५८. ॐ प्राणाय नमः । ९५९. ॐ प्रमाणाय नमः । ९६०. ॐ प्राणनिलयाय नमः । ९६१. ॐ प्राणभृते नमः । ९६२. ॐ प्राणजीवनाय नमः । ९६३. ॐ तत्त्वाय नमः । ९६४. ॐ तत्त्वविदे नमः । ९६५. ॐ एकात्मने नमः । ९६६. ॐ जन्ममृत्युजरातिगाय नमः । ९६७. ॐ भूर्भुवःस्वस्तरवे नमः । ९६८. ॐ ताराय नमः । ९६९. ॐ सवित्रे नमः । ९७०. ॐ प्रपितामहाय नमः । ९७१. ॐ यज्ञाय नमः । ९७२. ॐ यज्ञपतये नमः । ९७३. ॐ यज्वने नमः । ९७४. ॐ यज्ञाङ्गाय नमः । ९७५. ॐ यज्ञवाहनाय नमः । ९७६. ॐ यज्ञभृते नमः । ९७७. ॐ यज्ञकृते नमः । ९७८. ॐ यज्ञिने नमः । ९७९. ॐ यज्ञभुजे नमः । ९८०. ॐ यज्ञसाधनाय नमः । ९८१. ॐ यज्ञान्तकृते नमः । ९८२. ॐ यज्ञगुह्याय नमः । ९८३. ॐ अन्नाय नमः । ९८४. ॐ अन्नादाय नमः । ९८५. ॐ आत्मयोनये नमः । ९८६. ॐ स्वयंजाताय नमः । ९८७. ॐ वैखानाय नमः । ९८८. ॐ सामगायनाय नमः । ९८९. ॐ देवकीनन्दनाय नमः । ९९०. ॐ स्रष्ट्रे नमः । ९९१. ॐ क्षितीशाय नमः । ९९२. ॐ पापनाशनाय नमः । ९९३. ॐ शङ्खभृते नमः । ९९४. ॐ नन्दकिने नमः । ९९५. ॐ चक्रिणे नमः । ९९६. ॐ शार्ङ्गधन्वने नमः । ९९७. ॐ गदाधराय नमः । ९९८. ॐ रथाङ्गपाणये नमः । ९९९. ॐ अक्षोभ्याय नमः । १०००. ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः ।।

Vishnu Sahasra Namavalih

।। इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि श्रीविष्णुसहस्त्रनामवलिः सम्पूर्णा ।।

ऊँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।

।। ऊँ शांतिः शांतिः शांतिः ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here